Rekrutacja

Przy przyjęciu do GORW wymagane jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
podanie rodziców/ opiekunów prawnych oraz inną dokumentację opisującą m.in. aktualny stan zdrowia wychowanka.
Dla dzieci realizujących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju wymagana jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Zapisy odbywają się telefonicznie  u Wicedyrektora GCER Haliny Dembskiej- tel. (32) 231 52 13 w.130 lub osobiście –  ul. Słowackiego 58 B, 44 -100 Gliwice