SKPON zaprasza do złożenia propozycji cenowej na roboty remontowo budowlane.

SKPON zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

„Roboty remontowo – budowlane związane z częściową modernizacją pomieszczeń edukacyjno – terapeutycznych w Gliwickim Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58b”

 

                                                                                                         Gliwice, dn.  01.02.2018 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gliwickie Centrum Edukacyjno –  Rehabilitacyjne, 44-100 Gliwice ul. Słowackiego 58b

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

Roboty remontowo – budowlane  związane z częściową modernizacją pomieszczeń edukacyjno – terapeutycznych w Gliwickim Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58b”

Opis przedmiotu zamówienia:

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Planowanym zamówieniem objęto wykonanie robót remontowo-budowlanych w wybranych  pomieszczeniach edukacyjno – terapeutycznych na I piętrze budynku.

  • Proponowany  zakres rzeczowy ujęty został w załączonych do zapytania:
    dokumentacji technicznej : Przebudowa sal edukacyjnych na 1 piętrze budynku Gliwickiego Centrum Edukacyjno-rehabilitacyjnego w Gliwicach opracowanej przez R. Bieleckiego
  • projekcie budowlanym: Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Gliwickiego Centrum Edukacyjno-rehabilitacyjnego w Gliwicach opracowanej przez Instal-Projekt M. Czogalik,
  • przedmiarach robót

Przedstawione zakresy robót w załącznikach  należy traktować jako orientacyjną podstawę opracowania oferty, która powinna obejmować całość planowanych i niezbędnych do wykonania prac remontowych. Wykonawca składający propozycję cenową, po dokonaniu wizji lokalnej we własnym zakresie i  na swoją odpowiedzialność określi ewentualny zamienny zakres rzeczowy robót, który obejmie wykonanie całości zadania.

Zamawiający wymaga żeby w trakcie prowadzenia prac zostaną zastosowane wyłącznie materiały budowlane posiadające odpowiednie dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania.

Roboty uciążliwe (głośne) prowadzone powinny być w czasie  nie kolidującym z funkcjonowaniem placówki t.j. poza godzinami pracy placówki.

Przy opracowywaniu propozycji cenowej Wykonawca zobowiązany jest  uwzględnić  konieczność zapewnienia minimum 2  letniej gwarancji na wykonane roboty.

Pożądany termin realizacji zamówienia:  od 22 czerwca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r.

Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:

  1.  druk propozycji cenowej wraz z kosztorysem ofertowym lub kalkulacja ofertowa
  2.  kopia wypisu z właściwego rejestru działalności gospodarczej

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy przesłać pisemnie na adres Zamawiającego do dnia 16 lutego 2018 r. do godziny 12:00.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

Zamawiający bez podania powodów może unieważnić niniejsze zapytanie

 Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

  • Wojciech Mrozowski tel. 502 371 800
  • Barbara Dziuba tel. 667 781 954

Dyrektor Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Gliwicach

 

załączniki: