ROZEZNANIE POTRZEBY KORZYSTANIA ZE ZORGANIZOWANEJ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ (OW) W FORMIE CAŁODOBOWEJ PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (OzN).

WSTĘP

Celem, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Programu OW jest czasowe odciążenie rodziców/opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze stałym sprawowaniem bezpośredniej  nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
    ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym

Obecnie OW jest możliwa w formie:

  • wsparcia dziennego – do 240 godzin rocznie
  • wsparcia całodobowego – do 14 dni rocznie.

W trakcie realizacji usług OW nie mogą być świadczone inne formy
pomocy, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub
z innych źródeł.

Należy również pamiętać, że rodzic/opiekun pobierający zasiłek opiekuńczy, korzystając z całodobowej opieki, w ramach tego programu, w wymiarze większym niż 5 dni w miesiącu musi brać pod uwagę utratę części zasiłku, w wymiarze 1/30 za każdy dzień trwania OW.

Gliwickie Forum organizacji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Nie jesteś SAM”, zgłosiło gotowość zorganizowania, we współpracy z Urzędem Miasta, pilotażowego programu całodobowej OW w formie 7 lub 14 dniowych tzw. „turnusów wytchnieniowych”. Pobyt podopiecznego na turnusie umożliwiłby rodzicowi/opiekunowi czas na odpoczynek i regenerację. Podstawą do podjęcia konkretnych działań nad pozyskaniem środków i zorganizowaniem takiego turnusu jest rozeznanie zainteresowania i potrzeb w środowisku rodzin OzN w Gliwicach, stąd bardzo prosimy o wypełnienie ankiety.

https://forms.gle/Wz5Fy8KuwjJ7SxJ – formularz ankiety do wypełnienia on-line

Gliwickie Forum organizacji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Nie jesteś SAM”, którego nasze Stowarzyszenie jest inicjatorem, zgłosiło gotowość zorganizowania, we współpracy z Urzędem Miasta, pilotażowego programu całodobowej OW w formie 7 lub 14 dniowych tzw. „turnusów wytchnieniowych” . W celurozeznania zainteresowania tą formą OW została opracowana ankieta, która jest dostępna pod linkiem: https://forms.gle/Wz5Fy8KuwjJ7SxJj8 oraz w pliku pdf do wypełnienia. Ankieta:

1.         jest kierowana do rodziców/opiekunów mających obowiązek sprawowania stałej, bezpośredniej opieki nad:

–    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt 7 i 8
w orzeczeniu: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

–    osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym.

2.         dotyczy osób mieszkających w Gliwicach.

3.         może być wypełniona i przesłana automatycznie z wykorzystaniem linku lub wypełniona w formie papierowej i przesłana/przekazana na adres zkochel@stit.org.pl lub w inny, uzgodniony sposób – tel. kontaktowy 602 34 36 55 .

Czas na wypełnienie/przekazanie ankiet upływa 25 października br.