Ramowy Plan Dnia obowiązujący w Niepublicznym Przedszkolu Dla Dzieci Niepełnosprawnych

7.30-8.30 Przyjazd dzieci do placówki
– Odbiór dzieci z przewozu i pomoc w lokomocji.
– Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego rozbierania i ubierania się (wg specjalistycznych metod neurorozwojowych).
– Zabawy dowolne i tematyczne dzieci dostosowane do możliwości i umiejętności psychoruchowych.
– Zabawy integrujące grupę.

8.30 – 8.45
– Przygotowanie do śniadania.
– Toaleta; czynności porządkowe.
– Zabiegi i czynności pielęgniarskie: cewnikowanie, podawanie leków i inne.

8.45 – 9.30 Śniadanie
– Nauka samodzielnego spożywania posiłków, karmienie terapeutyczne (wg zaleceń neurologopedów).
– Nauka czynności porządkowych.
– Toaleta po śniadaniu; czynności higieniczno – opiekuńcze dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.

9.30-10.00
– Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci ( manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne) dostosowane do możliwości i umiejętności psychoruchowych dziecka.
– Zajęcia rewalidacyjne – realizacja ćwiczeń w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wychowanka.
– Zajęcia specjalistyczne.

10.30 – 11.30
– Grupowe zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone zgodnie z rocznym planem pracy wychowawczo- dydaktycznej dla danego oddziału przedszkolnego.

11.30- 12.30
– Spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki tematyczne.
– Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym; w salach przedszkolnych , dostosowane do możliwości i umiejętności wychowanków.
– Zajęcia terapeutyczne wg ustalonego harmonogramu zajęć.

12.30– 12.45
– Przygotowanie do obiadu.
– Czynności higieniczno – opiekuńcze.
– Zabiegi i czynności pielęgniarskie: cewnikowanie, podawanie leków i inne.

12.45 – 13.45 Obiad
– Nauka samodzielnego spożywania posiłków; karmienie terapeutyczne (wg zaleceń neurologopedów).
– Nauka czynności porządkowych, dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.
– Toaleta po obiedzie: czynności higieniczno – opiekuńcze; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków

13.45 – 15.30
– Przygotowanie wychowanków do wyjazdu zgodnie z harmonogramem.
– Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego ubierania się (wg specjalistycznych metod neurorozwojowych).
– Odbiór dzieci przez rodziców/ opiekunów prawnych.
– Cisza poobiednia: relaks, czytanie lub słuchanie bajek.
– Zabawy dowolne i tematyczne dzieci dostosowane do ich możliwości.
– Zajęcia rewalidacyjne- realizacja ćwiczeń w oparciu o indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.
– Zajęcia specjalistyczne.
– Zabiegi i czynności pielęgniarskie. Konsultacje lekarskie.
– Spotkania w zespołach terapeutycznych; konsultacje specjalistyczne; spotkania z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
– Czynności organizacyjno- porządkowe nauczyciela- wychowawcy.