Zapisy odbywają się u Wicedyrektora Haliny Dembskiej: telefonicznie (32) 231-52-13 wew. 130 lub osobiście (budynek GCER, ul. Słowackiego 58b. Gliwice, pokój 47).
Przyjęcie do Ośrodka odbywa się, w miarę posiadanych miejsc, na podstawie: Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wniosku rodziców/prawnych opiekunów, dokumentacji opisującej aktualny stan zdrowia dziecka.