Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GORW) realizuje cele i zadanie godnie z przepisami prawa oświatowego oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych dotyczących prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych. Realizuje edukację, rehabilitację i rewalidację w celu osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym zakresie, w tym: osiągnięcia zaradności, aktywności społecznej i niezależności w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz osiągnięcia optymalnego rozwoju ruchowego. Dla osiągnięcia celu GORW wykorzystuje znane i nowatorskie metody terapeutyczne.

Do zadań Ośrodka należy:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych , będących realizacją obowiązku szkolnego i nauki,
 • wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonowania dziecka,
 • prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych przez specjalistów: psychologa, neurologopedę, pedagoga specjalnego oraz fizjoterapeutę,
 • prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • rozwijanie werbalnych i pozawerbalnych wspomagających i alternatywnych metod komunikacji dziecka,
 • kształtowanie zaradności, aktywności i niezależności wychowanków,
 • współpraca z rodziną/opiekunami prawnymi wychowanka,
 • współpraca z różnymi placówkami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Cele i zadania realizowane mogą być w formie:

 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • zajęć rewalidacyjnych: indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej, neurologopedycznej i rehabilitacji ruchowej,
 • zajęć specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • pomocy i specjalistycznych konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych.