Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także w oparciu o  podstawę programową wychowania przedszkolnego. Głównym celem Przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programów własnych nauczycieli i innych specjalistów. W codziennej pracy wykorzystywane są różnorodne metody i formy pracy z dzieckiem  w wieku przedszkolnym, szczególnie z dzieckiem niepełnosprawnym.
W Przedszkolu realizujemy:
– wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwojowych,
– wychowanie przedszkolne wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole,
– sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, w czasie wszystkich zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem ( wspólne spacery, wycieczki),
– wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka,
– zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez psychologa, neurologopedę, pedagoga specjalnego, terapeutę SI oraz fizjoterapeutę,
– kształtowanie umiejętności: zaradności, aktywności i niezależności dzieci,
– współpracę z rodziną /opiekunami prawnymi dziecka, wspomaganie jej w wychowaniu dzieci oraz przygotowaniu do nauki szkolnej,
– współpraca z różnymi placówkami (poradnia psychologiczno  – pedagogiczna, placówki opieki zdrowia, opieki społecznej i innymi),
– organizowanie oddziałów przedszkolnych umożliwiających niepełnosprawnym dzieciom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości,
– pielęgnowanie wartości językowych  i religijnych poprzez: realizowanie  programu w zakresie regionalizmu i kultury ekologicznej oraz
prowadzenie zajęć z religii  zgodnie z organizacją pracy przedszkola, na życzenie rodziców (dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia z religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela),
– wspieranie  rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie i otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej,
– wzbogacanie doświadczenia dziecka poprzez sytuacje wychowawcze świadomie  tworzone przez siebie, oraz wynikające ze spontanicznej aktywności dziecka.