Zapisy odbywają się u Wicedyrektora Haliny Dembskiej: telefonicznie (32) 231-52-13 wew. 130 lub osobiście (budynek GCER, ul. Słowackiego 58b. Gliwice, pokój 47).
Przyjęcie dziecka do Przedszkola, w ramach posiadanych miejsc, odbywa się na podstawie:
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
– wniosku rodziców/prawnych opiekunów,
-dokumentacji opisującej aktualny stan zdrowia dziecka.